Vilken hjälp får personer utsatta för prostitution och människohandel i Sverige?

Att sälja sexuella tjänster är inte kriminellt i Sverige. Trots det är det känt att prostitution är en farlig aktivitet och tvång är vanligt förekommande.

I Sverige är det socialtjänsten (kommunen) som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som befinner sig i en utsatt situation. Utöver det finns en rad andra stödinsatser.

Mikamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö (tidigare Prostitutionsmottagningarna) tar emot personer från 16 år som har erfarenhet av sex mot ersättning och erbjuder bl.a. samtalsstöd. Mikamottagningarna samarbetar med myndigheter när det behövs och kan finnas som stöd till utsatta under en rättegång och kan hjälpa utsatta att få skyddat boende eller andra stödinsatser. Mikamottagningarna erbjuder även STI-tester eller kan hjälpa personer att komma i kontakt med en testmottagning.

I Sverige är även civilsamhället och frivilligorganisationer mycket aktiva när det gäller att erbjuda stöd och skydd till personer utsatta för prostitution och människohandel. Skyddade boenden drivs ofta av frivilligorganisationer och kvinnojourer. Paraplyorganisationer som Plattformen Civila Sverige mot människohandel erbjuder också utsatta personer en rad olika stödinsatser.

Jämställdhetsmyndigheten driver ett återvändandeprogram som är ett program där personer utsatta för prostitution och människohandel kan ingå. Det innebär att en person som vill återvända till sitt ursprungsland får hjälp att återvända hem och kan motta stödinsatser på plats i hemlandet.