Förslag på lagändringar om människohandel enligt ny SOU

2016-10-28

SOU 2016:70 - Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer, föreslår flera lagändringar gällande människohandel.


Utredningen föreslår bland annat att likgiltighetsuppsåt till exploatering ska medföra straffansvar, skyddet för utsatta barn ska stärkas - då det kommer till gärningsmannens insikt om barnets ålder. Samtidigt ser inte utredningen något behov för ändring i straffskalorna vid människohandel och koppleri. Istället föreslås ett komplement till människohandelsbrottet med två nya brott i brottsbalken.

 

  • Utnyttjande av annans nödläge, behandlar exploatering där en handelsåtgärd inte vidtas, men där någon med användande av ett otillbörligt medel utnyttjar en person för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i ett nödläge för den utsatte. Detta kan aktualiseras bland annat i samband med tiggeri och arbetskraftsexploatering. Straffet ska vara fängelse i upp till åtta år.
  • Tillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan, gäller otillbörligt utnyttjande av någons ekonomiskt svåra förhållanden, okunskap eller beroendeställning som förmår personen till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den utsatte. Detta kan aktualiseras till exempel vid betalning för något som egentligen är gratis, såsom ett utrymme på en offentlig plats. Straffet ska vara böter eller fängelse i upp till fyra år.

Slutligen lyfter utredningen fram åtgärder för att förbättra de brotts-bekämpande myndigheternas arbete mot människohandel. Exempelvis ett säkerställande av tillräckliga resurser, metodutveckling och att särskilda grupper hos Polis- respektive Åklagarmyndigheten ska hantera ärenden om människohandel och annan relaterad brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Remissvaren ska ha inkommit till Justitiedepartementet senast den 23 februari 2017.