Majoriteten av alla fall om människohandel med barn läggs ner

2017-05-02

Människohandel med barn - genomlysning av polisärenden 2015-2016

Drygt 70 polisanmälningar om människohandel med barn gjordes mellan 2015 och halvårsskiftet 2016. Endast ett av fallen ledde till åtal. Det framkommer i en rapport av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Barnen uppges i största utsträckning ha utnyttjats inom kriminalitet, sexuell exploatering, tvångsarbete, tiggeri eller krigstjänst. Majoriteten av barnen var ensamkommande och omfattar 66 procent av ärendena, säger Anna Ekstedt, t.f. nationell samordnare mot prostitution och människohandel, vid NMT, en del av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Rapporten, som i dag presenterades för regeringen, är gjord inom ramen för Länsstyrelsen i Stockholms nationella samordningsuppdrag med syfte att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar leder till åtal och ge förslag på hur arbetet mot människohandel med barn kan stärkas.
 

Endast ett fall ledde till åtal

I de ärenden som har granskats förekommer 75 barn.  Majoriteten var 15-17 år gamla, 9 procent var 0-10 år och 15 procent var mellan 11-14 år. De flesta barnen var medborgare i afrikanska eller asiatiska länder, medan 8 procent av barnen hade svenskt medborgarskap. En förundersökning hade inletts i 84 procent av ärendena. I de avslutade förundersökningarna hade åtal väckts i endast ett fall.

Märta Johansson, docent vid Örebro universitet, genomförde genomlysningen på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Genomlysningen visar att grundläggande åtgärder inte gjordes i ett betydande antal förundersökningar. Exempelvis hördes barnen endast i 50 procent av möjliga fall vid polisledda förundersökningar, målsägandebiträden utsågs endast i 17 procent av ärendena och endast i tre ärenden har man sökt tidsbegränsat uppehållstillstånd för bevispersoner, säger Märta Johansson.

Vikten av starkare samverkan

Rapporten lyfter fram ett flertal förbättringsförslag, däribland att utbildning och riktlinjer för alla poliser och åklagare bör säkras för att möjliggöra att människohandelsärenden initieras och barnen får nödvändigt skydd och stöd i ett tidigt skede, innan ärendena styrs vidare till specialiserade polisgrupper och åklagare. I rapporten föreslås även ett starkare samarbete mellan polis, åklagare och sociala aktörer, bland annat genom att se till att regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel inom socialtjänsten arbetar i alla polisregioner.

Genom samverkansansarbetet inom NMT (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel) har Länsstyrelsen i Stockholm kunnat initiera regionskoordinatorer i sex av sju regioner hittills.

Regionskoordinatorerna har visat sig vara en ovärderlig resurs i ärenden för att tillgodose det behov av stöd och skydd som målsägandena har rätt till och för att etablera effektivt samarbete med relevanta myndigheter och socialtjänster, avslutar Anna Ekstedt.