Nationell satsning riktad till sexköpare

2017-12-18

Idag lanseras en nationell satsning som via nätet ska påminna sexköpare om att sexköp är olagligt och bidrar till bland annat organiserad brottslighet och människohandel. Samtidigt släpps en ny rapport där Länsstyrelserna i norrlänen har kartlagt prostitution och människohandel för sexuella ändamål på nätet.

Kartläggningen visar att det i de norra länen finns 270 personer som är utsatta för prostitution och att mycket få av dem kommer i kontakt med hjälpinstanser. Efterfrågan på sexuella tjänster är det som styr både omfattning och utformning av prostitution och människohandel. Därför lanserar länsstyrelserna, tillsammans med det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) och Plattformen Civila Sverige mot människohandel, idag en nationell satsning för att nå sexköparna där de finns – på sexköpssajter.

Rapport visar prostitutionens utbredning i fyra län

Som en del i det jämställdhetspolitiska arbetet har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomfört en kartläggning av omfattningen av prostitution på nätet med fokus på de fyra länen. Kartläggningen ska fungera som ett kunskapsunderlag och lägesrapport för det fortsatta arbetet mot prostitution och människohandel. Den bild som framkommer i kartläggningen visar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål finns representerat på nätet i hela regionen och att av de som är utsatta för prostitution kommer få i kontakt med någon som kan ge dem information, erbjuda stöd eller lyssna på deras berättelse.  

Den här rapporten är en viktig del i arbetet med att bekämpa prostitution och människohandel. Kartläggningen ger oss en övergripande bild av hur prostitutionen i länen ser ut, på nätet och hur vi kan utforma det fortsatta arbetet mot prostitution i länen, säger Eva Norlin, regionskoordinator mot prostitution och människohandel i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
 

Påhittad sexköpssida kan ses på bland annat www.kopasex.se

Kampanjen ska nå sexköparna direkt

Ett sätt att arbeta mot prostitution och människohandel är att rikta sig mot de som styr efterfrågan – sexköparna. Då försäljning och köp av sexuella tjänster idag till stor del sker via nätet lanseras idag en ny nationell satsning som går ut på att nå sexköparna på nätet. Genom kampanjen "Du avgör!" har det registrerats 50 webbsidesdomäner som påminner om de webbsidesadresser som marknadsför sexuella tjänster. De personer som hamnar på någon av kampanjens webbsidesadresser kommer att mötas av en påhittad sexköpssida och information om att sexköp är ett brott samt att det finns hjälp att få.

Med kampanjen vill vi ännu en gång påminna sexköpare om att sexköp är olagligt och när man köper en sexuell tjänst så bidrar man till organiserad brottslighet och att personer utsätts för människohandel. Genom kampanjen får sexköpare även information att det finns hjälp att få om man vill förändra sitt beteende, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel.

En av de köpta domänerna är www.kopasex.se där man kan gå in och se kampanjen. Det går också att gå direkt till hemsidan Du avgör! här: www.duavgör.se.

Ladda ner: Rapporten "Prostitution i norra Sverige - En kartläggning av omfattningen" (som PDF)

För mer information om rapporten kontakta:

Eva Norlin, regionskoordinator mot prostitution och människohandel i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. E-post: eva.norlin@umea.se, mobil: 070- 328 48 69

För mer information om den nationella satsningen riktad mot sexköpare kontakta:

Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel. E-post: patrik.cederlof@lansstyrelsen.se, Mobil: 076-825 75 47