Ny rapport: Arbetskraftsexploatering och människohandel

2017-07-07

Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att 21 miljoner människor i världen befinner sig i slaveriliknande förhållanden i tvångsarbete eller är utsatta för människohandel. 610 000 av dessa är offer för tvångsarbete i Europeiska unionen (EU) och återfinns i alla EU-medlemsstaterna.

Ladda ner: Rapport 2017:7 Arbetskraftsexploatering och människohandel - Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder

Människohandel kriminaliserades 2002 i Sverige men avsåg då endast människohandel för sexuella ändamål. År 2004 ändrades lagen till att även omfatta människohandel för andra ändamål än sexuellt utnyttjande, exempelvis tvångsarbete. Människohandel för tvångsarbete kan ske inom exempelvis bärplockning, restaurangsektorn, jordbrukssektorn och hushållsarbete.

Vad är människohandel för tvångsarbete?

Mycket ryms mellan det som definieras som människohandel och exempelvis ocker. Därför används även det bredare begreppet arbetskraftsexploatering, som kan ses som ett kontinuum av situationer och handlingar, från mindre till mer allvarliga former av exploatering, där människohandel för tvångsarbete är den yttersta och allvarligaste formen.  Enligt ILO inkluderar indikationer på tvångsarbete bland annat fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld, begränsning av arbetstagarens rörelsefrihet, skuldslaveri, undanhållen eller utebliven lön, kvarhållande av pass och id-handlingar samt hot om angivelse till myndigheterna.

Lagförslag och ratificering av ILO:s tilläggsprotokoll

Under maj i år ratificerade Sverige ILO:s tilläggsprotokoll till konvention om tvångsarbete från 1930. Ett protokoll som bland annat ställer krav på skydd för utsatta och även krav på handlingsplan för att bekämpa tvångsarbete. Regeringen har bedömt att inga lagändringar krävs för att leva upp till kraven i protokollet.

Dock har det i en statlig utredning (SOU (2016:70)) om människohandel uttryckts oro över att så få utredningar om människohandel leder till fällande domar i Sverige, och man föreslår ett antal lagändringar. Utredningen föreslår bland annat att införa två nya brott: utnyttjande av annans nödläge och otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan.

Rapporten, Arbetskraftsexploatering och människohandel, släpptes i samband med seminariet Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige, hur kan vi stoppa detta? i Almedalen. Där LO, NMT vid Länsstyrelsen i Stockholm och migrationsverket deltog i panelen.

Läs mer

Rapport 2017:7 - Arbetskraftsexploatering och människohandel - Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder

Betänkande 2016/17: AU12 - 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

SOU (2016:70): Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer.