Statistik: Antal fall av misstänkt människohandel under 2016

2017-03-13

Antal fall av misstänkt människohandel som det Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har varit involverade i uppgick till 150 fall under 2016.

De flesta fall rör sig om personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Samtidigt har 53 barn och vuxna exploateras inom tiggeri, kriminalitet, tvångsarbete eller tvångsäktenskap. Flera av de fall vi har varit involverade i är vuxna och barn som blir utsatta för flera former av människohandel, säger Anna Ekstedt, t.f nationell samordnare mot prostitution och människohandel.

De 150 fallen innefattar 100 kvinnor/flickor, 42 män/pojkar samt 8 medföljande barn till misstänkt utsatta vuxna. Sammanlagt misstänks 50 barn varit utsatta för människohandel, i störst utsträckning för sexuella ändamål, tiggeri eller kriminalitet. De flesta barnen kom från Rumänien, Afghanistan, Sverige och Marocko. Bland personer över 18 år har de 72 kvinnorna eller 28 männen utsatts för människohandel för sexuella ändamål eller tiggeri, där de flesta kommer från Rumänien, Bulgarien eller Nigeria.

NMT arbetar aktivt för att förbättra samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer för att tidigt upptäcka och identifiera vuxna och barn som är direkt utsatta av eller riskerar att utsättas för människohandel.

Vi ger operativt stöd i hela processen, från identifiering till skyddat boende eller frivilligt återvändande. Det är viktigt att alla aktörer förstår och uppfyller sitt mandat och ansvar under processen, där vi kan vara ett stöd och en samordnande kraft som ser till att den som blivit utsatt får rätt hjälp, och att de som begår brott lagförs, avslutar Anna Ekstedt

Nationellt metodstödsteam (NMT) består av nyckelaktörer inom myndighetssverige och leds av Länsstyrelsen i Stockholms län. NMT arbetar aktivt för att förbättra samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer i hela Sverige för att tidigt upptäcka och identifiera vuxna och barn som är direkt utsatta av eller riskerar att utsättas för människohandel. För att öka identifieringen och särskilt stödja de utsatta har Länsstyrelsen i Stockholms län initierat och finansierat regionskoordinatorer runt om i landet som arbetar med människohandelsproblematiken. Länsstyrelsen i Stockholm driver även ett  återvändadeprogram för offer för människohandel i samarbete med organisationen IOM. Programmet säkerställer ett långsiktigt stöd och skydd till brottsoffer.

Via den nationella stödtelefonen 020 390 000 ges råd och stöd till yrkesverksamma i ärenden gällande människohandel för alla former av exploatering. Vid misstanke om människohandel kan även NMT:s regionskoordinatorer kontaktas som länkar vidare regionalt till relevant myndighet.