Länsstyrelsens nationella uppdrag mot prostitution och människohandel flyttar till Jämställdhetsmyndigheten

2018-01-08

Den 1 januari 2018 startade den nya Jämställdhetsmyndigheten sin verksamhet i Göteborg. Till myndigheten flyttade då de nationella uppdrag mot prostitution och människohandel som tidigare legat på Länsstyrelsen Stockholm.

Sedan 2009 har Länsstyrelsen i Stockholm haft ett nationellt regeringsuppdrag att bedriva samordningsarbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. År 2013 utökades uppdraget till att omfatta även  människohandel för andra ändamål än sexuella, till exempel kring exploatering för avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.
 


I och med inrättandet av en ny myndighet med samlat ansvar för jämställdhetsfrågor flyttar nu dessa uppdrag över dit. Kvar på landets länsstyrelser stannar det regionala uppdraget för arbetet mot prostitution och människohandel i länet.

Verksamhet som flyttas över

  • Det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och alla former av människohandel.

  • Samordning och fortsatt ansvar för arbetet med det Nationella Metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) där Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, socialtjänsten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket ingår.

  • Förvaltningen av den formaliserade nationella stödprocessen för utsatta där bland annat stödtelefonen till yrkesverksamma ingår. Stödtelefonen kommer att finnas kvar i Jämställdhetsmyndighetens regi med samma nummer: 020-390 000.

  • Ansvaret för delfinansiering och arbetsstöd till regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel.

  • Ansvaret för finansiering av återvändandeprogrammet för personer utsatta för människohandel.

  • Webbplatsen www.nmtsverige.se samt kampanjsidorna www.duavgor.sewww.resekurage.se, och www.safetrip.se.

Frågor? Vänd dig hit från den 8 januari 2018

Frågor kring överflytten eller något som rör de nationella uppdragen kring prostitution och människohandel besvaras från och med den 8 januari 2018 av Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg.

Jämställdhetsmyndigheten 
Box 73, 424 22 Angered 
Besöksadress: Angereds Torg 9 
E-post: info@jamy.se  
Tel: 031-392 90 00