Kurs om prostitution och människohandel

2019-12-02

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder i januari en heldagskurs om prostitution och människohandel. Kursen riktar sig till dig som möter offer för prostitution eller människohandel i ditt arbete eller till dig som ansvarar för verksamheter som berörs av frågan.

Enligt internationell och svensk lagstiftning har Sverige ett omfattande ansvar att förebygga människohandel, lagföra förövare och erbjuda stöd och skydd för människohandelsoffer. Människohandel kan ta sig många olika uttryck och det är avgörande att yrkesverksamma kan identifiera offer för människohandel för att kunna erbjuda dem det stöd och skydd de har rätt till. Kunskap om prostitution är viktigt inte minst för att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är nära sammankopplade.

Erfarenheter från arbetet mot människohandel visar att ett framgångsrikt arbete förutsätter god kunskap om såväl den egna gruppens arbete som förståelse för och samarbete med andra yrkeskategorier. Kursen kommer att ge deltagarna kunskap om olika aktörers specifika arbete med frågan, och en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för yrkesverksamma i ämnet: Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med handboken är bland annat att praktiskt vägleda yrkesverksamma som möter offer för människohandel. Du som kursdeltagare kommer att fördjupa dig i handboken och få möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna i en workshop uppbyggd kring ett fiktivt fall.

Utbildarna på kursen har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågan inom rättsväsendet, socialtjänsten och olika stödverksamheter.

Tid och plats
Torsdag 30 januari kl. 9.00 - 16.00 hos Jämställdhetsmyndigheten på Angereds Torg 9, Göteborg.

Målgrupp
Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som möter offer för prostitution eller människohandel i ditt arbete, och till dig som är chef/ansvarar för verksamheter som berörs av frågan.

Innehåll
* Hur olika former av människohandel kan ta sig uttryck i Sverige och internationellt
* Internationell och svensk lagstiftning på området
* Prostitution – förekomst, uttryckssätt och bemötandefrågor
* Workshop med fiktivt fall genom stöd- och skyddsprocessen, med praktisk tillämpning av manualen

  • Ingen avgift
    Kursen är avgiftsfri. Lunch, fika och ett exemplar av manualen ingår.

Sista anmälningsdag 16 december
Ansökan sker senast 16 december via detta ansökningsformulär. De praktiska momenten i kursen gynnas av att olika yrkeskategorier finns representerade bland deltagarna. Jämställdhetsmyndigheten förbehåller sig därför rätten att göra ett urval bland ansökningarna. Antagningsbesked lämnas den 18 december.

Kontaktpersoner
Vid frågor om ansökan kontakta: christel.skandevall@jamy.se.
Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta: frida.johansson@jamy.se