Fler offer för människohandel identifieras

2020-04-16

298 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2019. 49 barn var barn. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.
- Könsfördelningen är jämn när det gäller barn, medan kvinnor utgör en majoritet när det gäller fall som rör vuxna, kommenterar Catrin Sandman, utredare Jämställdhetsmyndigheten.

Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand och Colombia har också identifierats.

- Bland barn har den övervägande delen varit utsatta för kriminella ändamål, majoriteten är pojkar. De flickor som misstänkts ha utnyttjats i människohandel har varit främst varit utsatta för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap, säger Catrin Sandman.

När det gäller fall som rör barn är de vanligaste ursprungsländerna Marocko eller Rumänien, men även ärenden som gäller personer från Afghanistan, Serbien och Nigeria förekommer.

Allt fler ärenden

Antalet ärenden ökade 2019, under föregående år identifierades 262 personer. Samtidigt tros mörkertalet vara stort.

 - Det vi vet är att ju mer vi jobbar med de här frågorna desto mer upptäcker vi. Det som är utmärkande för i år är betydligt fler ärenden som gäller arbetskraftsexploatering, säger Catrin Sandman.

En del av förklaringen till att ärendena som gäller arbetskraftsexploatering ökat är att Arbetsmiljöverket i fjol inledde ett arbete med regionala metodstödsteam som gör myndighetsgemensamma inspektioner riktade mot arbetskraftsexploatering där bland annat regionkoordinatorerna bidrar med kunskap.

- Vi på Jämställdhetsmyndigheten medverkar i uppdraget på nationell nivå för att öka kunskapen hos yrkesverksamma som kan uppmärksamma och identifiera möjliga offer för människohandel, säger Catrin Sandman.

Erbjuds skyddat boende och hjälp att återvända

Både barn och vuxna som identifieras som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige erbjuds skyddat boende eller stöd och hjälp att återvända till sina hemländer. Jämställdhetsmyndigheten arbetar även aktivt för att stötta yrkesverksamma.

Det är genom NMT:s nationella stödtelefon för yrkesverksamma och regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som antalet offer eller potentiella offer för människohandel har identifierats och sammanställts. Siffrorna som presenteras här är inte heltäckande utan innefattar vad Jämställdhetsmyndigheten har identifierat via regionkoordinatorerna och samtalen till stödtelefonen.

Läs mer: 
Statistik människohandeloffer 2019 vuxna

Statistik människohandeloffer 2019 barn

Fakta Så arbetar Jämställdhetsmyndigheten för att motverka människohandel

  • Samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Samverkande myndigheter är förutom Jämställdhetsmyndigheten; Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten.
     
  • Stödjer yrkesverksamma genom utbildning och vägledningen Manual vid misstanke om människohandel och driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden som rör prostitution och människohandel.
     
  • Samordnar arbetet med regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som ger stöd på regional nivå. Det sker i samarbete med länsstyrelser och socialtjänst i den kommun där regionkoordinator är anställd.
     
  • Finansierar Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution som drivs av IOM Finland för att ge personer som varit utsatta för prostitution eller människohandel i Sverige och som har hemvist i annat land möjlighet till att frivilligt återvända på ett tryggt sätt och med möjlighet till stöd i hemland.

Misstänker du människohandel?

Ring stödtelefonen 020-39 00 00 eller kontakta en regionkoordinator.