Deltagande myndigheter

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) bedrivs i samverkan mellan följande aktörer:

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har utsetts av regeringen att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som en nationell kontaktpunkt och ger operativt och strategiskt metodstöd till yrkesverksamma och frivilligorganisationer i frågor om prostitution och alla former av människohandel. Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för samordningen av NMT.

Polismyndigheten

När ett potentiellt offer för människohandel upptäcks kan det ofta vara den lokala polisen som är den första kontaktpunkten. Polisen upprättar en anmälan och inleder en förundersökning samt håller ett första förhör med offret. Om offret behöver hjälp och stöd kan detta tillhandahållas av socialtjänsten, frivilligorganisationer eller polisen. Polisen bör också göra en riskbedömning gällande offret. Polis och åklagare samarbetar under förundersökningen i syfte att samla och säkra bevisning som sedan ligger till grund för ett eventuellt åtal. Inom polisen återfinns även; Den nationella rapportören mot människohandel.


Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA)

NOA bedriver inte någon egeninitierad operativ verksamhet utan istället stödjer polisregionerna i olika typer av verksamheter. NOA leder därför den operativa verksamheten och har mandat att besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet. Vidare ansvarar NOA för samordning, beredning och uppföljning av den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet.

Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)

Åklagarmyndighetens kontor, som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, täcker in hela Sverige och har operativt ansvar för förundersökningar och åtal i människohandelsärenden. Åklagarna och polistjänstemännen spelar en viktig roll vid ansökan om betänketid för det potentiella offret för människohandel. Åklagaren leder förundersökningen och för talan vid rättegången. Åklagaren kan initialt bistå vid utkrävande av skadestånd från förövarna. Åklagaren kan begära att ett målsägandebiträde, det vill säga en advokat eller annan jurist, kan förordnas att bistå brottsoffret i domstolen och med skadeståndsfrågan.

Migrationsverket

Handläggare på Migrationsverket kan i sitt arbete komma att upptäcka offer för människohandel och myndighetens roll är bland annat att utreda och fatta beslut i ärenden som rör betänketid samt tidsbegränsat uppehållstillstånd för bevispersoner (målsäganden och vittnen) i enlighet med utlänningslagen.

Socialtjänsten

Ansvaret för att bevilja bistånd till personer som är utsatta för människohandel i Sverige ligger hos socialtjänsten i landets samtliga 290 kommuner och stadsdelar som har det yttersta ansvaret för personer som vistas i kommunen. Enligt socialtjänstlagen är målet med biståndet att tillförsäkra en skälig levnadsnivå för mottagaren av stödet. Socialtjänsten har befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder under alla skeden av identifierings- och stödprocessen, så länge som behoven hos den person som utsatts för människohandel kvarstår.

Socialtjänsten arbetar även med uppsökande verksamhet där exempelvis Ungdomsjouren i Stockholms Stad bedriver verksamhet under dagar, kvällar och helger i Stockholms riskmiljöer. Detta i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. Ungdomsjouren ska medverka till att barn, ungdomar och deras familjer får tillgång till relevanta stöd- och behandlingsinsatser.


Mikamottagningen, Evonhuset och KAST

Mikamottagningen är öppen för personer som får eller fått ersättning för att ha sex med någon, eller som blivit skadad genom sex. Mottagningarna är även öppen för personer som utsätts för människohandel för sexuella ändamål. Läs mer om Mikamottagningen i Stockholm eller Göteborg

KAST (Köpare av sexuella tjänster) är till för personer som köper sex, eller som har funderingar kring sexköp. De erbjuder både råd och stöd till personer och deras anhöriga. Kontakten med mottagningarna kan ske anonymt. Läs mer om KAST i Stockholm eller Göteborg.

Evonhuset (tidigare KST – Kompetenscentrum sexuella tjänster) i Malmö vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt. De erbjuder samtal via mail, chatt, telefon och personliga möten, praktisk hjälp samt stöd i kontakten med andra resurser i samhället. Läs mer om Evonhuset i Malmö.