Integritetspolicy

nmtsverige.se är en webbplats för NMT, Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, som leds av Jämställdhetsmyndigheten. Övriga deltagande myndigheter är Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, socialtjänsten, samt Evonhuset i Malmö, Mika- och KAST-mottagningarna i Stockholm och Göteborg. Den operativa driften av portalen sköts av Jämställdhetsmyndigheten.

 

Integritetspolicy för nmtsverige.se

Dataskyddsförordningen, (DSF) börjar tillämpas i Europeiska unionen den 25 maj 2018. DSF ersätter personuppgiftslagen (1998:204). DSF innebär strängare krav på hur vi ska behandla dina personuppgifter. Dina rättigheter förstärks med krav på exempelvis information, insyn och rättelse av felaktigheter.

nmtsverige.se värnar om din integritet och att behandlingen av dina personuppgifter sker rättssäkert och korrekt. I denna integritetspolicy förklarar vi närmare vad DSF innebär. Vid vissa avsnitt finns en hänvisning till relevant artikel i DSF om du vill läsa mer. Du kan givetvis också alltid kontakta oss.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Det rör sig därför om ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-post. Det är också annan information som kan kopplas till dig som samordningsnummer, fastighetsbeteckning, medlemskap eller anställning i en förening. Om du kan identifieras på en bild är även den att anse som en personuppgift (artikel 4 punkten 1).

 

Hur får nmtsverige.se/Jämställdhetsmyndigheten personuppgifter?

Vanligtvis lämnar du själv dina personuppgifter till oss. Det gäller exempelvis när du besöker vår webb eller skickar ett mail.. Då lämnar du personuppgifter om dig själv. Det gäller också om du skickar post till oss eller lämnar handlingar när du besöker oss.

 

Allmänna handlingar

Alla handlingar  med eller utan personuppgifter  som kommer in till Jämställdhetsmyndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Det styrs av offentlighetsprincipen som är grundläggande i offentlig förvaltning. Det gäller oavsett om det är digitala eller fysiska handlingar. Allmänna handlingar ska bevaras och gallras (tas bort) enligt de regler som finns i arkivlagstiftningen.

 

Vill du vara anonym?

Om du vill kontakta oss och vara anonym rekommenderar vi att du ringer till oss. Skälet är att alla mail, handlingar och annan korrespondens som du skickar in eller lämnar till myndigheten i regel blir allmänna handlingar.

 

Personuppgiftsansvarig

När nmtsverige.se behandlar dina personuppgifter är Jämställdhetsmyndigheten personuppgiftsansvarig. Det innebär att myndigheten bestämmer ändamålen för behandlingen och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt och korrekt. Jämställdhetsmyndigheten ska kunna visa för Datainspektionen att DSF följs (artikel 4 punkten 7).

 

Att behandla personuppgifter. Vad är det?

Att behandla en personuppgift innebär att göra något med uppgiften. Det är ett vitt begrepp som kan gälla en åtgärd eller en kombination av åtgärder exempelvis samla in och registrera, lagra bearbeta, gallra eller arkivera. (artikel 4 punkten 2).

nmtsverige.se får inte samla in och behandla dina personuppgifter utan att det finns någon regel som beskriver för vilket ändamål i DSF eller annan lagstiftning som tillåter det.

 

För vilka ändamål?

nmtsverige.se/Jämställdhetsmyndigheten får bara behandla dina personuppgifter om det finns ett utpekat ändamål i DSF eller annan lagstiftning. Med det menas att vi måste ha rättslig grund för behandlingen. Vanligtvis lämnar du dina personuppgifter frivilligt. Då är den rättsliga grunden samtycke.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

nmtsverige.se/Jämställdhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifterna kommer sedan att gallras eller bevaras enligt reglerna i arkivlagstiftningen.

 

Din rätt

Ett viktigt syfte med DSF är att du ska få möjlighet att veta vilka personuppgifter som finns om dig och om de stämmer. Du kan annars rätta eller ta bort dina personuppgifter. Det finns även andra rättigheter.

Artiklarna 15 – 19 i DSF ger dig rätt att

  • begära tillgång till dina personuppgifter
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av dina personuppgifter
  • begära dataportabilitet (få ut och överföra till annan personuppgiftsansvarig)
  • återkalla (ta tillbaka) ditt samtycke när du vill
  • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer på kom@jamy.se

Läs också: Om cookies