Uppdrag och historik

Det Nationella metodstödsteamtet mot prostitution och människohandel (NMT) syftar till att fungera som en strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot alla former av människohandel.

Uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella samordningsansvaret för arbetet mot prostitution och människohandel. Inom detta uppdrag ingår också ansvaret för det arbete som ryms inom ramen för NMT. Arbetet mot alla former av människohandel så som; sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte (till exempel utnyttjande inom tiggeri, kriminell verksamhet, etc) ligger inom Jämställdhetsmyndighetens samordningsansvar.

Historik


För att uppnå framgång i kampen mot människohandel och prostitution krävs samverkan. 

Under åren 2005 till 2007 arbetade partnerskapet Samverkan Mot Trafficking (SmT) fram den första nationella samverkansplanen mot människohandel. SmT var ett unikt samverkansprojekt som samlade myndigheter, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner och kyrkliga samfund.

I samråd med de statliga aktörerna som arbetat längst med människohandelsproblematiken i Sverige inrättade Länsstyrelsen i Stockholm i januari 2009 ett Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT). Länsstyrelsen i Stockholm ledde sedan arbetet fram till 1 januari 2018 då det nationella samordningsuppdraget flyttades över till Jämställdhetsmyndigheten.