Utsatta EU-medborgare i Sverige
– lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2014

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning för att få en övergripande bild av antalet EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för någon form av människohandel och exploatering i Sverige, bland annat i tiggeri eller inom bärbranschen. 

Kartläggningen bygger på inhämtad information från polismyndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra nyckelaktörer genom en enkät. Dessutom har ett antal djupintervjuer genomförts med bland annat polis, socialtjänst, näringsidkare, markförvaltare och åkeriägare. 

I rapporten presenteras resultaten av enkätsvaren och behov av insatser.