Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

Manual vid misstanke om människohandel
– En stöd och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten
Publicerad: 2019

Manual vid misstanke om människohandel är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Manualen ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Manualen tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd de har tillgång till via Jämställdhetsmyndigheten samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden. 

Inom kort kommer manualen även finnas tillgänglig på engelska.

Visa mindre

Återvändandeprogrammet
– Manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2019

Manualen är en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution. Här får du bland annat information om vart du ska vända dig när en person som har utsatts för människohandel behöver hjälp att återvända hem.

Detta är den tredje utgåvan, den första utgåvan togs fram 2014 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Visa mindre

​Återvändandeprogrammet
– Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2018

En broschyr från Jämställdhetsmyndigheten och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige.

Detta är den femte utgåvan, den första utgåvan togs fram 2015 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Visa mindre

Återvändandeprogrammet
– Att återvända hem

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten & IOM
Publicerad: 2018

Broschyr om vilket stöd som finns för den som utsatts för människohandel eller prostitution i Sverige och som överväger att återvända hem. Informationen finns på åtta språk: svenska, engelska, spanska, rumänska, ryska, serbiska, bulgariska och arabiska.

Detta är den fjärde utgåvan, den första utgåvan togs fram 2015 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Visa mindre

Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Polismyndigheten lägesrapport 19

Visa mer
Författad av: Polismyndigheten
Publicerad: 2018

Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel har lämnat över en lägesrapport till regeringen gällande människohandel för 2017. Rapporten visar bland annat att det för första gången är fler män än kvinnor som är offer för människohandel.

Kvinnor och flickor är lika mycket offer för människohandel för sexuella ändamål som tidigare. Men under 2017 var totalt sett fler män än kvinnor offer för människohandel. Anledningen är att polisen utredde fler fall av människohandel för tiggeri än tidigare, och i de ärendena var majoriteten av offren män, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg som är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel.

I människohandel utnyttjas människor för olika ändamål, det kan till exempel vara för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsarbete. Koppleri är ett brott som har stora likheter med människohandel och under 2017 var det anmälningar om koppleri som ökade mest, från 102 anmälningar 2016 till 132 anmälningar 2017.

Här kan du ta del av rapporten:

Visa mindre

Barn i internationell människohandel och exploatering
– Vägledning för socialtjänsten

Visa mer
Författad av: Socialstyrelsen
Publicerad: 2018

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vägledningen är framtagen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Den fria rörligheten inom EU och migrationen i världen bidrar till att socialtjänsten i ökad utsträckning kan komma i kontakt med barn från andra länder som vistas i Sverige och är i behov av myndigheternas skydd och stöd. En del av dessa barn kan vara offer för människohandel eller exploatering. De kan till exempel utnyttjas sexuellt, i tiggeri, kriminalitet eller hushållsarbete. Barnen kan också vara medföljande till sina föräldrar som kan vara offer eller förövare. Situationen för barnen kan se väldigt olika ut. Medvetenhet, kunskap och samverkan mellan berörda aktörer är en förutsättning för att barn i människohandel och exploatering ska kunna identifieras och få det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till enligt svensk och internationell lagstiftning.

Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel kan ge berörda aktörer, däribland socialtjänsten, stöd i arbetet med enskilda ärenden. Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering.

Här kan du ta del av rapporten:

 

Visa mindre

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel
– Stödprocess vid misstänkt människohandel

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten
Publicerad: 2018

Människohandel förekommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Personer som är utsatta för människohandel i Sverige har rätt till stöd och hjälp. Det följer av Europarådskonventionen (art.12) såväl som av socialtjänstlagens regler kring stöd till brottsutsatta.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för nationell samordning mot människohandel och för en formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är regionkoordinatorerna ett viktigt led. Enligt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fungerar regionkoordinatorerna som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag.

Regionkoordinatorerna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.

Om du misstänker att en person har blivit utsatt för människohandel kan du kontakta den nationella stödtelefonen 020-39 00 00 eller vända dig direkt till regionkoordinatorerna för råd och hjälp.

Här hittar du kontaktuppgifter och information om regionkoordinatorernas uppdrag.

Visa mindre

”De kan alltid hitta mig”
– Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2018

Länsstyrelsen Stockholm har genomfört en fördjupad studie kring särskilt utsatta barngrupper i Sverige. Studien visar att det finns barn som lever under misärliknade former där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt.

Visa mindre

Prostitution i norra Sverige
– En kartläggning av omfattningen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Visa mer
Författad av: Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Publicerad: 2017

En kartläggning av omfattningen av prostitution på nätet med fokus på de fyra länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Kartläggningen ska fungera som ett kunskapsunderlag och lägesrapport för det fortsatta arbetet mot prostitution och människohandel. Den bild som framkommer i kartläggningen visar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål finns representerat på nätet i hela regionen och att av de som är utsatta för prostitution är det få som kommer i kontakt med någon som kan ge dem information eller erbjuda stöd. 

Visa mindre