Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

”De kan alltid hitta mig”
– Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2018

Länsstyrelsen Stockholm har genomfört en fördjupad studie kring särskilt utsatta barngrupper i Sverige. Studien visar att det finns barn som lever under misärliknade former där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt.

Visa mindre

Prostitution i norra Sverige
– En kartläggning av omfattningen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Visa mer
Författad av: Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Publicerad: 2017

En kartläggning av omfattningen av prostitution på nätet med fokus på de fyra länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Kartläggningen ska fungera som ett kunskapsunderlag och lägesrapport för det fortsatta arbetet mot prostitution och människohandel. Den bild som framkommer i kartläggningen visar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål finns representerat på nätet i hela regionen och att av de som är utsatta för prostitution är det få som kommer i kontakt med någon som kan ge dem information eller erbjuda stöd. 

Visa mindre

Arbetskraftsexploatering och människohandel
– Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Trots att Sverige är känt för sin höga standard när det gäller arbets- och anställningsvillkor, tycks exploatering av arbetskraft, tvångsarbete, av främst migranter, utgöra ett växande problem. Detta kräver att samhällets institutioner samverkar mer, genomför operativa insatser och arbetar proaktivt mot problematiken. Ingen myndighet eller ett enskilt land kan ensamt bekämpa människohandeln.

Visa mindre

Människohandel med barn
– Genomlysning av polisärenden 2015-2016

Visa mer
Författad av: Märta Johansson på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Människohandel med barn - Genomlysning av polisärenden 2015-2016 syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare.

Visa mindre

Regional coordinator against human trafficking
– Help for victims of human trafficking

Visa mer
Författad av: Malmö Stad och NMT
Publicerad: 2017

Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till personer som misstänks ha blivit utsatta för människohandel och finns på 6 språk (Svenska, Engelska, Rumänska, Romani, Bulgariska och Ryska). Här finns information om regionskoordinatorernas uppdrag, vilka aktörer de samarbetar med och vilken hjälp samt stöd de kan få från andra myndigheter och organisationer i samhället.

Kontaktuppgifter till samtliga regionskoordinatorer i Sverige hittar du här.

Visa mindre

National Referral Mechanism
– Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2016

This National Referral Mechanism-manual is built upon Swedish legislation, validated experiences and international directives. The document contains five steps and a number of measures which are to be carried out in order to ensure efficient and secure referral of persons who may have been subjected to THB and to offer them support and protection. The manual is primarily intended for professionals who either work against prostitution and human trafficking or may identify potential victims and in that way are participating in the support process, for example police, social services, officers at The Swedish Migration Agency, NGOs, shelters, prosecutors, lawyers and psychologists.

Visa mindre

Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 17

Visa mer
Författad av: Polismyndigheten/NOA
Publicerad: 2016

Lägesrapporten ger polisens bild, i egenskap av nationell rapportör, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2014. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar under 2015 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet. Den är framförallt avsedd för regeringen, polisens särskilda enheter och myndigheter i allmänhet, men den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer och för allmänheten.

Visa mindre

Manual vid misstanke om människohandel
– Skydd och stöd till människohandelsoffer

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2016

Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Manualen finns även på engelska under namnet; National Referral Mechanism - Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden

Visa mindre