Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

Barn i internationell människohandel och exploatering
– Vägledning för socialtjänsten

Visa mer
Författad av: Socialstyrelsen
Publicerad: 2018

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vägledningen är framtagen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Den fria rörligheten inom EU och migrationen i världen bidrar till att socialtjänsten i ökad utsträckning kan komma i kontakt med barn från andra länder som vistas i Sverige och är i behov av myndigheternas skydd och stöd. En del av dessa barn kan vara offer för människohandel eller exploatering. De kan till exempel utnyttjas sexuellt, i tiggeri, kriminalitet eller hushållsarbete. Barnen kan också vara medföljande till sina föräldrar som kan vara offer eller förövare. Situationen för barnen kan se väldigt olika ut. Medvetenhet, kunskap och samverkan mellan berörda aktörer är en förutsättning för att barn i människohandel och exploatering ska kunna identifieras och få det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till enligt svensk och internationell lagstiftning.

Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel kan ge berörda aktörer, däribland socialtjänsten, stöd i arbetet med enskilda ärenden. Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering.

Här kan du ta del av rapporten:

 

Visa mindre

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel
– Stödprocess vid misstänkt människohandel

Visa mer
Författad av: Jämställdhetsmyndigheten
Publicerad: 2018

Människohandel förekommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Personer som är utsatta för människohandel i Sverige har rätt till stöd och hjälp. Det följer av Europarådskonventionen (art.12) såväl som av socialtjänstlagens regler kring stöd till brottsutsatta.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för nationell samordning mot människohandel och för en formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är regionkoordinatorerna ett viktigt led. Enligt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fungerar regionkoordinatorerna som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag.

Regionkoordinatorerna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.

Om du misstänker att en person har blivit utsatt för människohandel kan du kontakta den nationella stödtelefonen 020-39 00 00 eller vända dig direkt till regionkoordinatorerna för råd och hjälp.

Här hittar du kontaktuppgifter och information om regionkoordinatorernas uppdrag.

Visa mindre

”De kan alltid hitta mig”
– Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2018

Länsstyrelsen Stockholm har genomfört en fördjupad studie kring särskilt utsatta barngrupper i Sverige. Studien visar att det finns barn som lever under misärliknade former där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt.

Visa mindre

Prostitution i norra Sverige
– En kartläggning av omfattningen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Visa mer
Författad av: Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Publicerad: 2017

En kartläggning av omfattningen av prostitution på nätet med fokus på de fyra länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Kartläggningen ska fungera som ett kunskapsunderlag och lägesrapport för det fortsatta arbetet mot prostitution och människohandel. Den bild som framkommer i kartläggningen visar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål finns representerat på nätet i hela regionen och att av de som är utsatta för prostitution är det få som kommer i kontakt med någon som kan ge dem information eller erbjuda stöd. 

Visa mindre

Arbetskraftsexploatering och människohandel
– Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Trots att Sverige är känt för sin höga standard när det gäller arbets- och anställningsvillkor, tycks exploatering av arbetskraft, tvångsarbete, av främst migranter, utgöra ett växande problem. Detta kräver att samhällets institutioner samverkar mer, genomför operativa insatser och arbetar proaktivt mot problematiken. Ingen myndighet eller ett enskilt land kan ensamt bekämpa människohandeln.

Visa mindre

Människohandel med barn
– Genomlysning av polisärenden 2015-2016

Visa mer
Författad av: Märta Johansson på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Människohandel med barn - Genomlysning av polisärenden 2015-2016 syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare.

Visa mindre

Regional coordinator against human trafficking
– Help for victims of human trafficking

Visa mer
Författad av: Malmö Stad och NMT
Publicerad: 2017

Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till personer som misstänks ha blivit utsatta för människohandel och finns på 6 språk (Svenska, Engelska, Rumänska, Romani, Bulgariska och Ryska). Här finns information om regionskoordinatorernas uppdrag, vilka aktörer de samarbetar med och vilken hjälp samt stöd de kan få från andra myndigheter och organisationer i samhället.

Kontaktuppgifter till samtliga regionskoordinatorer i Sverige hittar du här.

Visa mindre

National Referral Mechanism
– Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2016

This National Referral Mechanism-manual is built upon Swedish legislation, validated experiences and international directives. The document contains five steps and a number of measures which are to be carried out in order to ensure efficient and secure referral of persons who may have been subjected to THB and to offer them support and protection. The manual is primarily intended for professionals who either work against prostitution and human trafficking or may identify potential victims and in that way are participating in the support process, for example police, social services, officers at The Swedish Migration Agency, NGOs, shelters, prosecutors, lawyers and psychologists.

Visa mindre