Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

Prostitutionen i Sverige 2014
– en omfattningskartläggning

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Arbetet resulterade i bland annat omfattningskartläggningen - Prostitutionen i Sverige 2014.

Visa mindre

Den långa resan

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & Linköpings universitet
Publicerad: 2015

Den långa resan, ska ge professionella som möter barn utsatta för människohandel kunskap om barnens utsatthet och barnens fysiska och psykiska reaktioner när kontakt ska etableras.

Visa mindre

​Manual för frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige
– Praktiska riktlinjer för personal hos myndigheter och frivilligorganisationer

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & IOM
Publicerad: 2014

Manualen är en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution. Här får du bland annat information om vart du ska vända dig när en person som har utsatts för människohandel behöver hjälp att återvända hem.

Visa mindre

Utsatta EU-medborgare i Sverige
– lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2014

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning för att få en övergripande bild av antalet EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för någon form av människohandel och exploatering i Sverige, bland annat i tiggeri eller inom bärbranschen. 

Kartläggningen bygger på inhämtad information från polismyndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra nyckelaktörer genom en enkät. Dessutom har ett antal djupintervjuer genomförts med bland annat polis, socialtjänst, näringsidkare, markförvaltare och åkeriägare. 

I rapporten presenteras resultaten av enkätsvaren och behov av insatser. 

Visa mindre

Barn utsatta för människohandel
– en nationell kartläggning

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2012

Kartläggningen har registrerat 166 barn i Sverige som misstänks ha varit utsatta för människohandel under åren 2009-2011. Barnen misstänks ha använts för såväl sexuella som andra ändamål - som stöldbrott, tiggeri och arbete.

Två tredjedelar av barnen har utländsk nationalitet och cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige. Det är lika många pojkar som flickor som är utsatta. Barnens ålder varierar från tre år upp till 17 år.

I rapporten ger Länsstyrelsen förslag på åtgärder för att öka skyddet för dessa barn.

Visa mindre