Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 17

Visa mer
Författad av: Polismyndigheten/NOA
Publicerad: 2016

Lägesrapporten ger polisens bild, i egenskap av nationell rapportör, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2014. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar under 2015 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet. Den är framförallt avsedd för regeringen, polisens särskilda enheter och myndigheter i allmänhet, men den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer och för allmänheten.

Visa mindre

Människohandel med barn
– Nationell kartläggning 2012-2015

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

Kartläggningen visar att det i Sverige finns barn som lever under oacceptabla förhållanden. Svenska myndigheter identifierar årligen barn som misstänkts varit utsatta för människohandel eller människohandelsliknande brott. Barnen kommer från länder inom och utanför EU och typen av exploateringsform varierar. Det kan röra sig om sexuell exploatering, tvångsarbete eller tiggeri och inte sällan befinner sig barnen i Sverige utan sina biologiska föräldrar.

Visa mindre

Prostitutionen i Sverige 2014
– en omfattningskartläggning

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Arbetet resulterade i bland annat omfattningskartläggningen - Prostitutionen i Sverige 2014.

Visa mindre

Den långa resan

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & Linköpings universitet
Publicerad: 2015

Den långa resan, ska ge professionella som möter barn utsatta för människohandel kunskap om barnens utsatthet och barnens fysiska och psykiska reaktioner när kontakt ska etableras.

Visa mindre

Utsatta EU-medborgare i Sverige
– lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2014

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning för att få en övergripande bild av antalet EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för någon form av människohandel och exploatering i Sverige, bland annat i tiggeri eller inom bärbranschen. 

Kartläggningen bygger på inhämtad information från polismyndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra nyckelaktörer genom en enkät. Dessutom har ett antal djupintervjuer genomförts med bland annat polis, socialtjänst, näringsidkare, markförvaltare och åkeriägare. 

I rapporten presenteras resultaten av enkätsvaren och behov av insatser. 

Visa mindre

Barn utsatta för människohandel
– en nationell kartläggning

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2012

Kartläggningen har registrerat 166 barn i Sverige som misstänks ha varit utsatta för människohandel under åren 2009-2011. Barnen misstänks ha använts för såväl sexuella som andra ändamål - som stöldbrott, tiggeri och arbete.

Två tredjedelar av barnen har utländsk nationalitet och cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige. Det är lika många pojkar som flickor som är utsatta. Barnens ålder varierar från tre år upp till 17 år.

I rapporten ger Länsstyrelsen förslag på åtgärder för att öka skyddet för dessa barn.

Visa mindre