Samverkan

Operativ samverkan mellan myndigheter är en grundläggande förutsättning för att på bästa sätt kunna tillgodose den brottsutsattes behov men även för att möjliggöra en effektiv utredning av brottet. Den brottsutsatte kommer att ha behov av en rad tjänster från olika myndigheter och det är av stor vikt att myndigheterna samordnar tjänsterna och uppföljningen.

​Varje myndighet ansvarar i enlighet med sitt mandat och uppdrag. Det är viktigt med återkoppling mellan berörda myndigheter, till exempel när beslut har tagits i gemensamma ärenden eller då nya omständigheter har uppstått som kan vara av betydelse för fortsatt handläggning hos annan myndighet.

I varje enskilt ärende bör respektive myndighet utse en ansvarig kontaktperson för att underlätta kontakten mellan myndigheter samt med övriga aktörer såsom till exempel skyddat boende.
 

Samordning människohandel